X Product

За нас

ЕКС Продукт ЕООД - България

„ЕКС Продукт“ ЕООД е „СТАРТ ЪП“ фирма разполагаща с високо иновативна технология за преработка и рециклиране на стъкло и стъклена вата реализирана в „Инсталацията за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане“.

„ЕКС Продукт“ ЕООД и неговата „Инсталацията за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане“ се намира в индустриалната зона на гр. Нови Искър, в обособено производствено хале с площ от 5000 кв.м. на територията на завод „ЗЕБРА“.

Пазари и цели

Фирмената политика на „ЕКС Продукт“ ЕООД е насочена към популяризирането на продукцията си във всичките възможни сфери на приложение , работейки съвместно с научно внедрителски звена и водещи технолози и проектанти .

„ЕКС продукт“ ЕООД има проведена процедура по глава шеста от ЗООС, приключила с Решение № СО-32-ПР/2021 г., потвърждаващо прилагането на НДНТ по чл. 99а от ЗООС и във връзка чл. 118, ал. 2, е съгласно  чл. 117, ал. 1 от него, има издавено Комплексно разрешително

№ 614-Н0-И0-А0 /2022 г. от „Изпълнителна агенция околна среда“ – МОСВ.

Предвидените дейности, които ще се извършват, попадат в обхвата на категориите промишлени дейности по Приложение № 4 на ЗООС, както следва:

  • „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане“ – точка 5.1. буква „е“ („Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: рециклиране/възстановяване на неорганични материали, различни от метали или метални съединения“);
  • „Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци“ (съхранение на стъклена вата с код 17 06 03*) – точка 5.5. („Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле на т. 5.4, до извършване на някоя от дейностите, изброени в т. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6, с общ капацитет над 50 т, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им“).
  • код R5– Рециклиране/ възстановяване на неорганични материали;
  • код R 12– Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове
  • код R1-R11(рязане, раздробяване, смилане);

код R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъци на площадката на образуване до събирането им.

 

„Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане“ е разработена на базата на уникална технология  в която има внедрени 8(осем) броя Вибрационни мелници групирани в четири двойки работещи самостоятелно и придвижването на материали по време на производствения процес с пневмопоток.

За конструкцията и работата на Вибрационната мелницата е издаден и регистриран Полезен модел рег. № 3484U1

Контакти

Изпратете ни запитване или станете наш партньор

София, България
Нови Искър 1280
+359 878 562 528
Our factory
Our factory
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.